Szybki Start Daje Przewagę

Realizujemy projekt Szybki Start Daje Przewagę

Dlatego z przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz American Systems realizują Projekt „Szybki start daje przewagę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

W roku szkolnym 2014/2015 realizują obowiązek szkolny zarówno dzieci w wieku sześciu jak i siedmiu lat. Ze względu na ten fakt zostało uwzględnione zróżnicowanie wymagań oraz danie możliwości rozwoju dzieciom o niejednorodnych możliwościach. W ogólnopolskim raporcie Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Edukacja małych dzieci – 2010_ wskazano jako barierę następujące niedoskonałości programów nauczania: schematyzm, niemedialność edukacji, niską indywidualizację, brak mechanizmów rozpoznawania uzdolnień czy deficytów. Inne badania (http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-ustawiczne/654-rola-nauczyciela-w-ksztalceniu-postaw-przedsiebiorczych-uczniow) pokazują, że nauczyciele odgrywają kluczową rolę w rozwoju umiejętności przedsiębiorczych uczniów.
Edukacja przedsiębiorcza zakłada wykorzystanie w procesach nauczania i uczenia się przede wszystkim takich metod, które zapewniają największą skuteczność kształcenia, szczególnie metody projektów. Praca metodą projektu oraz uwzględniająca rozwijanie postaw przedsiębiorczych daje możliwość większego osiągania sukcesów życiowych. Przy wykorzystaniu tej metody stawiane są przed uczniami problemy i zadania zbliżone do tych, z którymi mogą spotkać się w rzeczywistości lub takie, które wymagają podobnego rodzaju działań i aktywności. Kształcenie przedsiębiorcze kładzie nacisk na stwarzanie sytuacji, w których uczniowie są zachęcani do samodzielnego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności. Edukacja przedsiębiorcza powinna być wdrażana od początku procesu kształcenia, czyli już na etapie nauczania wczesnoszkolnego.W projekcie stworzony zostanie program nauczania edukacji wczesnoszkolnej, w którym zostaną uwzględnione metody pracy projektowej, diagnozowanie potencjału ucznia oraz kształcenia przedsiębiorcze z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (programu komputerowego) w taki sposób, aby to kształcenie przedsiębiorcze stało się realnością. Towarzyszyć będzie temu gruntowne przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK zgodnie z najwyższymi standardami, ponadto zaproponowane zostaną materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji komplementarne z tworzonymi programami i możliwe do zastosowania powszechnie.

 

Więcej informacji o działaniach podejmowanych w projekcie na stronie: http://www.dajprzewage.pl/