Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Edukacja Pro Futuro rozpoczyna realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

„Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu”

Ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak,  w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci.  Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.

Program Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność.

Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymują zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym oddziaływania na strefy rozwojowe dzieci. Program działa w sposób interdyscyplinarny angażując do współpracy Rodziców i Nauczycieli.  Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

Czas trwania projektu: 1.11.2012 – 31.10.2014 (24 miesiące)

Grupa docelowa: 80 przedszkoli z całej Polski. Z każdego województwa zostanie wybranych 5 placówek wg następującego klucza:

 • Przynajmniej jedno z obszaru wiejskiego
 • Przynajmniej jedno z obszaru miejskiego
 • Przynajmniej jedno z obszaru o wskaźniku edukacji przedszkolnej poniżej 45%
 • Dwa przedszkola zostaną wyłonione w drodze losowania

Program jest adresowany do nauczycieli/wychowawców grup trzylatków oraz rodziców tych dzieci.

 • Wdrożenie programu zostanie zainaugurowane Kongresem Edukacyjnym podczas którego zaprezentowane zostaną założenia projektu oraz poprowadzony zostanie panel dyskusyjny. Koszt dojazdu na Kongres zostanie pokryty ze środków unijnych.Ponadto w każdym województwie odbędzie się cykl szkoleń dla nauczycieli grup trzylatków oraz rodziców dzieci.
 • Szkolenia będą odbywały się w każdym województwie w jednym z przedszkoli, które zostanie zakwalifikowane do projektu. Koszty dojazdu nauczycieli oraz rodziców na ww. szkolenia zostaną pokryte z funduszy Projektu.
 • Zarówno nauczyciele jak i rodzice w ramach projektu otrzymają bezpłatny pakiet z zabawami do pracy z dzieckiem. Przekazane zostaną również instrukcje w jaki sposób korzystać  z programu tak aby działania w przedszkolu oraz w domu były zsynchronizowane.
 • W trakcie Programu zostanie ogłoszony konkurs dla nauczycieli i rodziców na wspieranie swoimi pomysłami nowych zabaw. Zwycięzca otrzyma tytuł Lidera Edukacji Fundamentalnej.
 • Wdrożenie programu podsumowane zostanie na kongresie zamykającym. Koszt dojazdu uczestników na kongres zostanie pokryty ze środków unijnych.
 • Podczas kongresu zostanie również wyłoniony Lider Edukacji Fundamentalnej.  Zwycięskie przedszkole otrzyma w nagrodę „Piramidę szczęścia”, czyli zestaw zabawek i narzędzi niezbędnych do rozwijania poszczególnych umiejętności dziecka.

Korzyści dla Przedszkoli.

 1. Uczestnictwo w jednym z najnowocześniejszych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji.
 2. Darmowy dostęp do Panelu Nauczyciela, na którym umieszczone będą nowatorskie programy edukacyjne dla przedszkolaków, do wykorzystania przez Nauczycieli oraz Rodziców.
 3. Darmowy dostęp do produktów Edukacji Fundamentalnej: książeczki z zabawami dla poszczególnych grup wiekowych wychowania przedszkolnego.
 4. Możliwość konsultacji zagadnień związanych z wychowaniem przedszkolnym z ekspertami poprzez Panel Nauczyciela.
 5. Podniesienie poziomu umiejętności prowadzenia kreatywnych zajęć interdyscyplinarnie łączących dziedziny nauki z uwzględnieniem matematyki, przyrody, z wykorzystaniem dostępnych technologii informatycznych.
 6. Poprawa jakości współpracy między nauczycielami i rodzicami poprzez opracowanie oraz wdrożenie modelu efektywnych kontaktów rodziców z nauczycielami podnoszącego jakość pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
 7. Podniesienie kompetencji rodziców uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji i wychowania dzieci.
 8. Podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ułatwiających rozpoznawanie i niwelowanie specyficznych trudności w tym z matematyki dzięki opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod oddziałujących na wszystkie rodzaje inteligencji.

Oficjalna strona Projektu:

EdukacjaFundamentalna.pl